സെന്റ് ആന്റണീസ് യൂണിറ്റ് ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ

കോർക്ക് സീറോ മലബാർ ചർച്ച് സെന്റ് ആന്റണീസ്  കുടുംബ യൂണിറ്റ് ക്രിസ്ത്മസ് കരോൾ നടത്തി.

Click here to view the Gallery
2016-12-26T09:46:47+00:00
error: Content is protected !!